Кафедра "Спеціалізованих комп'ютерних систем"

  • Друк

Сайт кафедри СКСhttp://scs.tneu.edu.ua

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем веде цикл фундаментальних і прикладних дисциплін з теорії цифрової обробки сигналів, теорії автоматичного управління, проектування та експлуатації мікропроцесорної техніки, мікроконтроллерів, спеціалізованих комп’ютерних систем, систем передавання даних, що базуються на використанні теоретико-числових базисів, а також дисципліни з системного програмування та програмування мобільних пристроїв та мікропроцесорної техніки.

Кафедра

   Основні сфери наукових досліджень кафедри СКС є розвиток теорії вертикальної інформаційної технології на основі теоретико-числового базису Галуа, створення розподілених комп'ютерних систем та мереж автоматизованих систем з використанням безпровідного оптичного каналу зв’язку. Наукові здобутки кафедри за останні 5 років опубліковані більше 100 наукових публікацій , з них публікації у фахових виданнях України, які входять до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, та доповідей на наукових конференціях.

   При кафедрі функціонують наукові студентські гуртки за різними напрямками досліджень в галузі інформаційних технологій. Студенти з цих гуртків активно приймають участь у наукових конференціях, є номінантами всеукраїнських конкурсів винахідників серед учнівської молоді та чемпіонатів в галузі інформаційних технологій.

   Кафедра cпеціалізованих комп’ютерних систем здійснює підготовку фахівців галузі знань  15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології"

   Очолює підготовку фахівців спеціальності АКІТ відомий вчений, професійний спеціаліст в галузі мікроелектроніки та розподілених комп’ютерних систем Ярослав Миколайович Николайчук, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу.

   Спеціальність АКІТ орієнтована на розробку, впровадження та підтримку комп'ютеризованих систем, призначених для вирішення широкого кола завдань управління різними об'єктами, починаючи з технологічних процесів і агрегатів та закінчуючи великими підприємствами всіх напрямів економіки, а також розробку комп’ютеризованих керуючих комплексів, що включають комп'ютерні системи, вимірювальні системи і контролери.
   Це елітна спеціальність висококваліфікованих фахівців орієнтованих на розробку, впровадження та підтримку комп'ютеризованих систем управління, призначених для вирішення широкого кола завдань керування різними об’єктами, розробку комп’ютеризованих керуючих комплексів, що включають комп’ютерні та вимірювальні системи, контролери, системи обробки і передавання даних.з комп'ютерної техніки та системного програмування. Крім професійних знань з програмування, експлуатації та обслуговування офісних комп'ютерних мереж, фахівці АКІТ отримують знання з проектування, адаптації та вдосконалення відкритих проблемно-орієнтованих розподілених промислових комп'ютерних мереж.
   Ця спеціальність є актуальною для різних галузей науки і техніки, зокрема: 
- систем передачі і обробки даних;
- периферійних засобів інформаційних і автоматизованих систем управління та телекомунікацій;
- інтегрованих робототехнічних систем і гнучких виробництв;
- розробки пакетів прикладних програм.
 
Програмою передбачені дисципліни по вивченню:
- сучасних мов програмування апаратних засобів та мобільних платформ (мобільні телефони, смартфони, планшетні комп’ютери);
- проектування комп'ютеризованих систем управління  (КСУ) та автоматики для об'єктів і процесів у різних галузях промисловості, енергетичних систем та об'єктів життєзабезпечення на основі нових інформаційних технологій;
- теорії електричних та магнітних кіл при проектуванні елементів КСУ; 
- розробка алгоритмічного та програмного забезпечення;
- інженерна та комп’ютерна графіка;
- експлуатація та обслуговування інтегрованих робототехнічних систем, КСУ та контролерів систем управління об’єктами;
- створення баз даних.
 
Випускник АКІТ може працювати:
- інженером з автоматизованих систем керування виробництвом;
- інженером з керування й обслуговування систем;
- інженером-дослідником з комп'ютеризованих систем та автоматики;
 
Спеціалісти напряму підготовки АКІТ фахового спрямування "Автоматизація та приладобудування" займаються розробкою та експлуатацією комп’ютерних систем управління у різних галузях промисловості.

Термін навчання:

Підготовка фахівців освітнього ступеня "бакалавр" триває 4 роки на денній та заочній формі. Випускники отримують кваліфікацію "бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій".

Навчання можна продовжити і отримати освітній ступінь магістр. Перевагою напряму "Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології" є те, що практично всі бакалаври можуть бути прийняті на навчання для отримання ОС "магістр", що забезпечується достатньою кількістю ліцензованих місць.

Молодші спеціалісти - випускники освітніх закладів, споріднених з галуззю знань автоматика та управління, в різних галузях промисловості, приймаються на третій курс за співбесідою.

Практичних навиків володіння комп'ютерною технікою Вас навчать професіонали в галузі комп'ютерних технологій та мереж аспіранти та викладачі кафедри.

Зарахування вступників проводиться згідно з правилами прийому до ВУЗу за сертифікатами незалежного оцінювання.