1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Історія факультету

Контакти. Усю необхідну для вступника інформацію про факультет та вступ на наші спеціальності ви можете отримати на Web-сайті факультету http://fcit.tneu.edu.ua чи сайті Університету http://www.tneu.edu.ua, або - за адресою факультету: м. Тернопіль, вул. А. Чехова 8, 46001 Тернопіль Україна, навчальний корпус №6. тел. 8(0352) 52-46-43, E-mail: .


Історія. Факультет комп'ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ) створений в 1994р. Першим деканом факультету був доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович. Нині факультет очолює доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович.


Працевлаштування. Основним напрямом діяльності ФКІТ є надання освітніх послуг найвищого ґатунку та підготовка фахівців для одного із передових напрямів: індустрії інформаційних технологій. Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Валовий дохід компаній індустрії інформаційних технологій України щорічно зростає на близько 50% і перевищує 2 млрд. дол. Невпинно зростає кількість компаній індустрії інформаційних технологій. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає в середньому 2000 доларів на місяць, що є найвищим в Україні.

В 2016-2020 роках сукупні податкові надходження від ІТ в бюджет складуть 36 млрд грн, а внесок ІТ-індустрії у ВВП країни у 2020 році досягне 5,7%. При цьому в 6.2 рази відбудеться зростання галузі до 2020 р. і сягне  182 млрд. грн. (в 3.2 рази у дол.США, до 7.7млрд. дол. США). Окрім цього, за даними асоціації NASSCOM, один новий програміст, задіяний в галузі, створює до 4 додаткових робочих місць у суміжних галузях, що справедливо і для України. За прогнозом у 2020 р. лише ІТ-галузь створить понад 400 тис. робочих місць в інших галузях економіки. Зазначені дані засвідчують величезний потенціал галузі: ІТ до 2020 року може поборотися за друге місце в експорті усіх послуг України.

Згідно статистичних даних (див. рисунок 1), очікується щорічне збільшення нових робочих місць в галузі до 20 тис. щорічно, і у 2020 році в галузі буде задіяно до 180 тис. ІТ-фахівців. Таку динаміку зростання не показує жодна з українських індустрій.

Історія факультету
Рисунок 1 – Кількість висококваліфікованих IT-спеціалістів України
 
Позитивні тенденції в індустрії інформаційних технологій відчуває також ФКІТ, де понад 90 відсотків випускників ФКІТ працевлаштовуються у перший рік після отримання диплому фахівця.
Спеціальності. З дня заснування факультету суттєво розширився спектр напрямів підготовки та спеціальностей, за яким ведеться підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій. На теренах Західної України це унікальний факультет, де проводиться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями (див. таблицю): економіка (економічна кібернетика ), системний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи та технологіїкомп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології. При цьому, вступникам на спеціальності та напрями підготовки факультету гарантується неперервна схема підготовки: бакалавр – магістр – навчання в аспірантурі для отримання рівня доктора філософії (Ph.D). 
 
 
 
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
ОС бакалавр,спеціальності
(освітніпрограми)
Сертифікати
ОС магістр,спеціальності
(освітніпрограми)
Бюджет/контракт
Небюджетна пропозиція
 
Економіка(Економічна кібернетика)
1. Українськамовата література,
2. Математика,
3. ІноземнамоваабоГеографія
1. Українськамовата література,
2. ІсторіяУкраїни,
3. Математика абоГеографія
Економічна кібернетика
Системний аналіз
1. Українськамовата література,
2. Математика,
3. Фізика або іноземна мова
1. Українськамовата література,
2. Математика,
3. Фізика або Історія України
 
Системний аналіз
Інформаційні системи та
технології
Інформаційні системи татехнології
Кібербезпека
Кібербезпека
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
(Управління проектами)
Інженерія програмного
забезпечення
Інженерія програмного
забезпечення
Комп’ютерна інженерія
Комп’ютерна інженерія
Автоматизаціята
комп’ютерно-інтегровані
технології
Автоматизаціята
комп’ютерно-інтегровані
технології

Сьогодні на факультеті функціонує шість кафедр: економічної кібернетики та інформатики; інформаційно-обчислювальних систем і управління; комп’ютерної інженерії; комп’ютерних наук; спеціалізованих комп’ютерних систем; кібербезпека. Навчається на різних формах навчання понад 1600 студентів та аспірантів. На денній формі навчається понад 900 студентів, на заочній формі навчання близько 600, в тому числі на віддалених структурних підрозділах – понад 150. Спостерігається тенденція зростання частки студентів денної форми навчання (понад 900 студентів), що є не типовим для ВНЗ України в умовах складної демографічної ситуації.

Підготовку проводить висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Основний здобуток факультету – це його кадровий потенціал, який формувався впродовж майже двох десятиліть і є основою для підготовки висококваліфікованих фахівців.

В штаті факультету працюють: 6 докторів наук, професорів, 59 кандидати наук, доценти, 26 викладачів. Додатково на умовах сумісництва з інших структурних підрозділів працює 6 докторів наук, професорів. Такі показники дали можливість створити на факультеті потужну систему підготовки кадрів вищої кваліфікації, кандидатів та докторів наук, а також спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: комп’ютерні системи та компоненти; інформаційні технології.

По кадровому потенціалу науковців в галузі інформаційних технологій, факультет серед споріднених факультетів ВНЗ у Західній України займає одне із провідних місць.


Науково-дослідна робота. На факультеті з 2002 року на трьох мовах видається фаховий науково-технічний журнал „Комп’ютинг”. Сформовані наукові школи під керівництвом докторів наук професорів Саченка А.О., Николайчука Я.М., Боднара Д.І, Дивака М.П та Березького О.М. Щорічно викладачами факультету публікується в середньому 300 наукових статей, з них, понад 30 статей у закордонних фахових виданнях та матеріалах міжнародних конференцій. Понад 20 працівників факультету мають цитованість у виданнях, що індексуються Scopusз індексом більше 2.


Міжнародна діяльність. Важливою рисою нинішнього ФКІТ є широкомасштабна міжнародна діяльність в науковій та освітній сфері. За підтримки вченої ради університету та ректорату, цьому напряму діяльності на ФКІТ надано приорітет. Понад 30 викладачів факультету пройшли стажування у провідних університетах Європи, Північної Америки, Азії. На сьогоднішній день на рівні Університету підписані угоди, які створюють можливість широкомасштабної наукової та освітньої співпраці в галузі інформаційних технологій, із університетами: США, Греції, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Польщі, Китаю, Румунії Білорусі, Литви та інших держав. На основі підписаних угод науковцями ФКІТ спільно із науковцями зарубіжних країн виконано понад 10 міжнародних двохсторонніх проектів та проектів за програмами INTAS, NATO, STCU, NSF і CRDF.


Студентська наука. Підвищення якості підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій в значній мірі досягається за рахунок розвитку студентської науки на факультеті. На кожній кафедрі функціонують наукові гуртки, студенти приймають участь у науково-дослідних проектах. Щорічно студенти ФКІТ публікують понад 30 праць у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя, у матеріалах міжнародних конференцій, роблять понад 100 доповідей на різних наукових форумах. При факультеті функціонує школа зі спортивного програмування. Чотири роки поспіль на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі інформатики та кібернетики з понад 200 робіт, роботи студентів ФКІТ посідають призові місця.

Вже доброю традицією на Факультеті комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету є проведення серед молодих науковців школи-семінару «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», АСІТ'2015 (http://acit.tneu.edu.ua/), яка дозволяє науковцям апробувати результати свої робіт на міжнародному рівні та отримати публікацію у відповідному збірнику.


Матеріальне та інформаційне забезпечення навчального процесу. На ФКІТ проводиться щорічне оновлення частини комп’ютерних на науково-дослідних лабораторій. Усі студенти та викладачі факультету через безпровідні мережі на 100 відсотків забезпечені безкоштовним необмеженим доступом до Internet. Безкоштовне ліцензоване програмне забезпечення факультет отримує через співпрацю із провідними компаніями розробниками ПЗ та комп’ютерного обладнання.

  •  Facebook 

Обрати мову

Хто на сайті

На сайті 49 гостей та відсутні користувачі